‚ÄčLaatste nieuws


Hier vind u al het nieuws van deze school


Financieel jaarverslag O.A.C.   30-08-2019

Financieel jaarverslag O.A.C.
Vanaf maandag ligt het financieel jaarverslag van de ouderactiviteiten commissie ter inzage in de directiekamer. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u een mail sturen naar Janet Kramer(robertenjanet@telfort.nl)
Top


Informatie/ kennismakinsavond   30-08-2019

Informatie/kennismakingsavond
Jaarlijks organiseren wij een informatieavond voor ouders. Afgelopen schooljaar hebben we de huidige opzet met het team besproken en ook ter sprake gebracht in de ouderklankbord groep. Dit heeft ons doen besluiten dit schooljaar(als proef) de informatieavond anders vorm te geven. De informatieavond ‘nieuwe stijl’ zal meer in het teken staan van ontmoeten en kennismaken. De klassen zijn tussen 19.30 – 21.00 uur vrij toegankelijk. In de klassen zijn de leerkrachten van uw kind aanwezig en liggen er informatiefolders over de betreffende groep. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunt u in gesprek en is er ruimte om vragen te stellen.
Top


Afscheid nemen kinderen groep 1,2 en 3   30-08-2019

Afscheid nemen kinderen groep 1, 2 en 3
Evenals vorig jaar zal vanaf volgende week het afscheid van de kinderen van groep 2 bij de buitendeur plaats vinden. De kinderen van groep 1 nemen bij de deur van de klas afscheid van hun ouder(s). Op deze manier willen we de school voldoende toegankelijk houden. Als u iets te vragen of te melden hebt, kunt u natuurlijk altijd naar binnen komen.
Top


typecursus   30-08-2019

Typecursus
Komend schooljaar krijgen de kinderen uit de groepen 6 t/m 8 een typecursus onder schooltijd aangeboden. Alleen in schooljaar 2019/2020 zullen de kinderen van deze groepen hieraan deelnemen, vanaf schooljaar 2020/2021 wordt het alleen aangeboden aan de kinderen van groep 6. Uw kind kan daar op vrijwillige basis mee doen. Kiest u ervoor om uw kind hieraan te laten deelnemen, dan vraagt dit ook thuis een tijdsinvestering. Kiest u er niet voor, dan wordt er een passend programma aangeboden. Door de cursus grootschalig in te kopen kunnen wij deze cursus aanbieden voor € 10,- per kind. Ongeveer twee weken voor de start van de cursus zal ik u nader informeren over de gang van zaken.
Top


Programma BOUW!   30-08-2019

Start BOUW!
Het leesinterventieprogramma BOUW! voor leerlingen uit de groepen 2 t/m 4 start in week 37. Dit programma is een preventieve aanpak om de problemen met leesachterstanden, laaggeletterdheid en dyslexie effectief terug te dringen. Alleen leerlingen waarbij het lezen moeizaam op gang komt, komen in aanmerking voor dit programma. De betreffende ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Top


Wijziging bezetting onderbouw   30-08-2019

Wijziging bezetting onderbouw
Op de valreep van het oude schooljaar is de bezetting in de onderbouwgroepen enigszins gewijzigd. Juf Jeanet staat nu op maandagochtend, de donderdag en de vrijdagochtend in groep 1a. Juf Lidy Kroezen staat op de maandagmiddag in groep 2b en op de dinsdag en woensdag in groep 1a.
Top


Gebruik Chromebooks   30-08-2019

Gebruik Chromebooks
Met ingang van het nieuwe schooljaar hebben ook de leerlingen van de groepen 5 en 6 een chromebook ontvangen. Hiermee werken alle leerlingen van de groepen 5 t/m 8 met een Chromebook. Het aanschaffen van Chromebooks is een grote uitgave voor de school en daarom is het belangrijk dat we hier goed en zorgvuldig mee omgaan. Elke leerling krijgt een “eigen” chromebook. Het “eigen” betekent dat steeds dezelfde chromebook wordt gebruikt, die meegaat naar de volgende klas. Hierdoor leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen en ervoor te zorgen dat de apparatuur op de juiste wijze wordt behandeld. Als school zijn wij namelijk niet verzekerd voor schade, die is ontstaan door verwijtbaar en/of onzorgvuldig handelen van de kant van de leerling. Schade ontstaan door verwijtbaar en/of onzorgvuldig handelen zal daarom in alle redelijkheid worden verhaald op de/een ouder(s). Wellicht goed om dit thuis met uw kind te bespreken. Zo hopen we dat de Chromebooks het leren voor de leerlingen plezieriger zal maken en het gebruik ervan zal bijdragen aan de verdere ontwikkeling van ons onderwijs.
Top


Rijrichting rondom de school   23-08-2019

Rijrichting
Wij willen u vragen om nog weer even te denken aan de rijrichting rondom school. De geadviseerde rijrichting is: vanuit de Zwiersstraat naar de Ridderspoorstraat en vanuit de Krikkenstraat naar de Latyrussstraat Dit voorkomt grote opstoppingen en het bevordert een goede doorgang van auto’s en fietsen. Ook willen we u vragen om de doorgang van het hek aan de Ridderspoorstraat zoveel mogelijk vrij te houden. Denkt u er ook aan om niet langs de gele streep te parkeren? Alvast bedankt voor de medewerking.
Top


Juf Liset   23-08-2019

Juf Liset
In de vakantie is juf Liset opgenomen geweest op de intensive care met een ontstoken hartspier. Op dit moment gaat het naar omstandigheden redelijk met haar, het herstel vraag alleen meer tijd dan haar lief is. Conditioneel heeft ze behoorlijk moeten inleveren en bij enige inspanning krijgt ze klachten. Hoe lang haar herstel zal duren is op dit moment nog niet duidelijk.
In groep 7 zal zij vervangen worden door juf Leni en juf Lisette Schoppink. Juf Leni werkt op maandag, dinsdag en vrijdag en Juf Lisette op woensdag en donderdag. Aangezien juf Leni niet zal werken in groep 6 en 8, wordt zij op donderdag in groep 8 vervangen door juf Nicole. Juf Anita neemt de andere dagen in de groep voor haar rekening. In groep 6 zal juf Sjanien de donderdag extra gaan werken, de vrijdag wordt met een nader te benoemen invaller ingevuld. Zodra ik meer weet zal ik u informeren.
Top


Luizencontrole   23-08-2019

Luizencontrole
Vrijdag 30 augustus houden we de eerste luizencontrole. Willen de ouders die vorig schooljaar gecontroleerd hebben vrijdag 30 augustus ook weer controleren? Ook als er nieuwe ouders zijn die willen luizenpluizen kunnen dan meehelpen. De leerlingenlijsten kunnen gehaald worden in de directiekamer.
Top


Chromebooks   23-08-2019

Chromebooks
Dit schooljaar starten we ook met de invoering van Chromebooks in de groepen 5 en 6. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben nu een eigen Chromebook. Op de Chromebook worden o.m. verwerkingsopdrachten met de Snappetsoftware gemaakt.
Top


Start van het schooljaar   23-08-2019

Start van het schooljaar
We willen u net als voorgaande jaren in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de nieuwe leerkracht van uw kind, eens even de lesmethoden in te kijken en het nieuwe lokaal te bekijken. Dit zal plaatsvinden op woensdag 28 augustus van 8:30u tot 9:00u. U bent van harte welkom.
Top


Nieuw schooljaar   23-08-2019

Nieuw schooljaar
De vakantie zit er weer op. Zes weken zomervakantie zijn weer snel voorbijgegaan. De leerkrachten zijn alweer druk bezig geweest met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Ook zijn de klassen weer in orde gemaakt. We hopen als team natuurlijk dat we een fijn schooljaar met elkaar, met de kinderen en u als ouders mogen hebben. De leerkrachten zijn goed uitgerust en hebben er weer zin in.
Top