De Medezeggenschapsraad


Wat is de MR?

De Medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Op elke school worden voortdurend beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school zelf. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een MR. Besluiten die de directie neemt, worden voorgelegd aan de MR. Dit is ook vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Onderwijs (http://www.infowms.nl). 

Wie zitten in de MR?

De MR bestaat uit twee geledingen, de oudergeleding en de personeelsgeleding. De grootte van deze geledingen hangt af van het aantal leerlingen op school. De MR van de Regenboog bestaat uit drie ouderleden en drie personeelsleden. 

Oudergeleding: Irene van Staveren (voorzitter), Henk Jonker en Obine Voogd
Personeelsgeleding: Karin van Dijk, Sjanien Dogger en Gea Ruhof
 

Medezeggenschapsraad; De MR voor ouders

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigen de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel uw kind wordt gepest en u bespreekt dat met de leerkracht en eventueel de directeur om samen naar een oplossing te zoeken. Indien u het niet eens bent met het pestbeleid dat op school gevoerd wordt, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
 

Medezeggenschapsraad; De MR voor leerkrachten

De MR is een soort ondernemingsraad. De leerkrachten in de MR behartigen de belangen die alle personeelsleden aangaan. Personeelsleden kunnen via hen hun stem laten gelden ten aanzien van het beleid en de organisatie. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. Een voorbeeld: stel u, als personeelslid, bent het niet eens met de roosterindeling of groepsformatie. U bespreekt dat dan met de directeur. Bij de MR kunnen leerkrachten terecht om het beleid ten aanzien van dit onderwerp te bespreken. De MR kan indien nodig de standpunten van het personeelslid toetsen aan het te voeren beleid en advies uitbrengen aan de directie.

E-mailadres: 
mr@deregenboogdedemsvaart.nl

2018-2019
verslag vergadering 11 juni 2019
verslag vergadering 24 september 2018
Verslag vergadering 28 november 2018

2017-2018
jaarverslag 2017-2018
Verslag vergadering 5 juni 2018
Verslag vergadering 16 april 2018
Verslag vergadering 5 februari 2018
Verslag vergadering 21 november 2017
Verslag vergadering 25 september 2017

2016-2017
Jaarverslag 2016-2017
Verslag vergadering 26 juni 2017
Verslag vergadering 10 april 2017

2015-2016
Jaarverslag 2015-2016  
Verslag vergadering 7 november 2016